Visie

Visie

 • Waarom is focus op familiebedrijven nodig?
 • Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, oog hebben voor continuïteit en de lange termijn, sociaal werkgeverschap, klassieke Rijnlandse begrippen, behoren tot de eigenheid, het DNA, van het familiebedrijf.
 • Familiebedrijven vertegenwoordigen een groot sociaal economisch belang:
 • ze vormen 69% van het Nederlandse bedrijfsleven,
 • ze zijn verantwoordelijk zijn voor ruim 49% van de werkgelegenheid (4,3 mio. werknemers),
 • ze maken bijna 53% van het Bruto Nationaal Product uit (56 miljard euro tegen factorkosten).
 • Aandacht en gerichte maatregelen zijn daarmee van wezenlijke invloed op de economie van ons land. Een betere focus op familiebedrijven vanuit de overheid als het gaat om stimulerende maatregelen en het wegnemen van barrières zal:
 • positief van invloed zijn op het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven,
 • bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de Europese Unie (Lissabon agenda) om het meest competitieve continent te zijn. (score op de ranking van meest competitieve landen is weliswaar prima maar is vnl. te danken aan het prijsniveau, terwijl familiebedrijven zelf dat juist als een van de grootste zorgpunten zien!).
 • Familiebedrijven vormen een stabiele factor binnen de economische activiteit, vanwege hun lange termijnvisie en actieve betrokkenheid van de eigenaren. Dit uit zich vooral in perioden van economische tegenwind: familiebedrijven zijn in hogere mate gefinancierd met eigen vermogen, wat een langere adem geeft bij recessies.
 • De pijn van de economische situatie wordt bij familiebedrijven eerder overgedragen op de eigenaren dan in de kosten te snijden en (loyaal) personeel te ontslaan. Familiebedrijven bieden daarmee een dempend effect bij conjunctuurschommelingen. Uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt wederom dat familiebedrijven in de huidige crisis beter presteren dan niet‐familiebedrijven.
 • Regionale functie: De ondernemingen leveren een essentiële bijdrage aan de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Veel werknemers zijn trots om voor het familiebedrijf te werken. Het familiebedrijf vormt daarmee een stabiele bindende sociale factor in de regio.
 • Zij wijken minder snel uit naar ‘lagelonenlanden’ alleen voor een beter financieel rendement, maar nemen ook andere (sociale) factoren mee in hun overwegingen. Het innovatieve vermogen zit in de eigenheid van familiebedrijven besloten en ligt in lijn met de totale economie of is op onderdelen zelfs beter.
 • Professionele dienstverleners (accountants, fiscalisten, advocaten, banken e.a.) zien familiebedrijven inmiddels als een specifieke doelgroep.
 • De beeldvorming rond familiebedrijven is veelal negatief. Ze zouden onprofessioneel opereren, emotioneel handelen en uiteindelijk gedoemd zijn om te falen. Veel van de vooroordelen blijken echter geen representatief beeld van de werkelijkheid te schetsen. De basis van de kracht van familiebedrijven ligt in de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van familieleden als eigenaren, directeuren en werknemers.
 • Mede door de loyale houding richting personeel zijn familiebedrijven meer bereid om te investeren in arbeidsomstandigheden en opleidingen.
 • De komende jaren wordt er naar schatting 130 tot 150 miljard euro aan vermogen overgedragen. Volgens het Directoraat‐Generaal Ondernemingen van de Europese Commissie is slechte opvolgingsplanning een belangrijke oorzaak van faillissementen in Europa. Naast de ellende voor de individuele ondernemer en zijn personeel, kan dit op macroniveau aanzienlijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en groei van de economie. Er is dus een breder belang voor een geslaagde bedrijfsoverdracht.
 • Familiebedrijven zijn gericht zijn op continuïteit over generaties heen: het bedrijf in gezonde staat overdragen aan de volgende generatie. Dit betekent dat ze meer geneigd zijn reserves op te bouwen en het bedrijf uit te bouwen, dan de winsten aan de aandeelhouders uit te keren. Er is sprake van ‘geduldkapitaal’ dat niet verdampt in consumptieve sferen en daardoor een duurzame bijdrage levert aan onze toekomst.